Hrvatska

Slovenija

Nemačka

Rusija

Bugarska

madjarska.jpg

Italija

Francuska

Rumunija

Češka

turska.jpg

Holandija

Švedka

Danska

finland.jpg

Norveska

estonija.jpg

albanija.jpg

galicija.jpg

malta.jpg

tajland.jpg

Vi ste na stranici: Home › Statut › Statut

С Т А Т У Т

 

 

 


У складу са одредбама чл.11. i 12. Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр.51/09), на оснивачкој скупштини одржаној дана 28.10.2014.године, у Београду, усвојен је

 

СТАТУТ

УДРУЖЕЊА ЗА МЕДИЦИНСКИ ИМИЏИНГ СРБИЈЕ

  

Област остваривања циљева

 

Члан 1.

 

 УДРУЖЕЊЕ ЗА МЕДИЦИНСКИ ИМИЏИНГ СРБИЈЕ  (у даљем тексту: Удружење) је невладино и непрофитабилно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области дијагностичког и терапијског медицинског имиџинга.

 

Циљеви удружења

 

Члан 2.

Циљеви Удружења су: унапређење струковне, научне и образовне делатности у области радиологије и медицинског имиџинга, као и сродних медицинских области, координација рада у свим областима медицине са усаглашавањем и координацијом рада националних селекција у области медицинског имиџинга, координација рада лекара различитих специјалности са којима постоји научно-стручна сарадња, развој педагошко-едукативних активности у свим областима медицине, ангажовање у законодавно-правној области ради израде, усаглашавања и спровођења закона и аката који се односе на област радиологије и медицинског имиџинга, заступање професионално-статусних интереса својих чланова и сарадња са другим удружењима из сродних медицинских области и сарадња са иностраним, европским  и светским асоцијацијама ради размене стручних и научних искустава.

                                                                 

Члан 3.

 

Ради остваривања својих циљева Удружење нарочито :

делује на континуираном унапређењу медицинског имиџинга и сродних медицинских области;

Организује Конгрес, самостално или у сарадњи са другим организацијама;

организује,самостално или у сарадњи са другим организацијама, стручне и научне скупове, саветовања, семинаре, курсеве и друге облике едукације у области медицинског имиџинга;

Објављује књиге и друге сталне или повремене публикације о питањима која се односе на област радиологије и медицинског имиџинга, у складу са законом;

Прикипља, обрађује и прерађује научну и стручну литературу у области медицинског имиџинга, заштите од јонизијућег зрачења и сродних медицинских области у циљу информисања и ангажовања у законодавној и правној регулативној области;

координише активности на националном нивоу у свим областима медицинског имиџинга са националним секцијама и лекарима других специјалности са којима постоји научно-стручна сарадња;

Сарађује са универзитетима, факултетима, школама, другим организацијама у земљи и иностранству и другим међународним, европским и светским асоцијацијама, које се баве медицинским имиџингом.    

 

Назив и седиште

 

Члан 4.

 

Назив Удружења је: УДРУЖЕЊЕ ЗА МЕДИЦИНСКИ ИМИЏИНГ СРБИЈЕ

Назив Удружења на страном језику (енглески) је: ASSOCIATION FOR MEDICAL IMAGING OF SERBIA

Скраћени назив је: УМИ-С

Удружење има седиште у  БЕОГРАДУ.

Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.

 

Услови и начин учлањивања и престанка чланства

 

Члан 5.

 

Члан Удружења може бити свако лице које прихвата циљеве Удружења и Статут и поднесе пријаву за учлањење заступнику удружења.

Чланови могу бити сви лекари специјалисти различитих медицинских дисциплина, лекари на специјализацији и лекари специјалисти, научници, техничари, инжењери и остала лица професионално везана за област медицинског имиџинга. 

 

Члан 6.

 

Одлуку о пријему у чланство доноси Скупштина и о томе без одлагања обавештава подносиоца пријаве. Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању. За иступање малолетног члана није потребна сагласност законског заступника.

Чланство у удружењу може престати због дуже неактивности члана, непоштовања одредаба овог статута или нарушавања угледа Удружења.

Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина на образложени предлог заступника.

Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу. 

 

Права обавезе и одговорности чланства

 

Члан 7.

 

Члан Удружења има право да:

1) равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења;

2) непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења;

3) бира и буде биран у органе Удружења;

4) буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења.

Члан је дужан да:

1) активно доприноси остваривању циљева Удружења;

2) учествује у складу са интересовањем у активностима Удружења;

3) плаћа чланарину;

4) обавља друге послове које му повери заступник. 

 

Унутрачња организација

 

Члан 8.

 

Органи Удружења су  Скупштина  и заступник Удружења

 

Члан 9.

 

Скупштину Удружења чине сви његови чланови.

Скупштина се редовно састаје једном годишње. Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог заступника, као и на иницијативу најмање једне трећине чланова скупштине. Иницијатива се подноси заступнику у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.

Седницу скупштине сазива заступник писаним обавештењем о месту и времену одржавања скупштине и предлогу днревног реда. Седницом председава лице које буде јавним гласањем изабрано на почетку седнице.

Скупштина:

1.доноси план и програм рада

2.усваја Статут, као и измене и допуне Статута

3.усваја друге опште акте Удружења

4.бира и разрешава заступника (Председника) Удружења

5.разматра и усваја, најмање једном годишње ,извештај заступника

6.разматра и усваја финансијски план и извештај

7.одлучује о статусним променама и престанку рада Удружења

8.одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у уемљи и иностранству.

Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.

За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Удруженја неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.. 

 

Члан 10.

 

Заступник (Председник) удружења је извршни орган Удружења који се стара о спровођењу циева удружеља који су одређени овим статутом. Мандат заступника траје четири године и може се поново бирати на исту функцију.

 

Члан 11.

 

Заступник удружења заступа удружење у правном промету и има права и дужности  финансијског налогодавца.

 

Члан  12.

 

Заступник удружења:

 1) руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривање циљева Удружења;

2) организује редовно обављање делатности Удружења;

3) поверава посебне послове појединим члановима

4) доноси финансијске одлуке;

5) одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницајативом или на предлог најмање једне трећине скупштинеи припрема предлог измена и допуна, који се подноси Скупштини на усвајање.;

6) одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из чл.25.став 2.Закона о удружењима;

7) одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим статутом, овлашћени други органи удружења.

 

Члан 13.

 

Заступник контролише финансијско пословање удружења и подноси извештај на свакој седници Скупштине.

 

Остваривање јавности рада

 

Члан 14.

 

Рад Удружења је јаван.

Заступник удружења се стара о редовном обавештавању чланова и јавности о раду и активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за јавност, или на други примерен начин. Годишњи обрачуни и извештаји о активности удружења подносе се члановима на седници скупштине удружења.

 

Члан 15.

 

Ради остваривања својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству.

Удружење може приступити међународним удружењима о чему одлуку доноси Скупштина.

 

Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима

 

Члан  16.

 

Удружење прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона, финанскијских субвенција и на други законом дозвољени начин.

Удружење може прибављати средства и од котизација за конгресе, семинаре, едукативне састанке и радионице и друге облике образовања, као и активности из области радиологије и медицинског имиџинга .

 

Престанак рада удружења

 

Члан 17.

 

Удружење престаје са радом одлуком Скупштине,када престану услови за остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом.

 

Поступање са имовином удружења у случају престанка рада

 

Члан 18.

 

У случају престанка рада, имовина Удружења пренеће се на домаће недобитно правно лице које је основано ради остваривања истих или сличних циљева, односно Скупштина ће одлуком  о престанку одредити коме се имовина преноси у складу са Законом.

 

Изглед и садржина печата

 

Члан 19.

 

Удружење има печат округлог облика на којем је у горњој половини исписано:

УДРУЖЕЊЕ ЗА МЕДИЦИНСКИ ИМИЏИНГ СРБИЈЕ БЕОГРАД , а у доњем исписана година оснивања. У средини печата су стилизовани знак лекрске змије и дијагностички зраци различите величине а изнад стилизовани знак бесконачности.

 

Члан 20.

 

На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима..

 

Члан 21.

 

Овај статут ступа на снагу даном његовог усвајања на оснивачкој скупштини Удружења.

 

  

 

Председавајући оснивачке скупштине Удружења

 

Проф.др.Жељко Марковић