Hrvatska

Slovenija

Nemačka

Rusija

Bugarska

madjarska.jpg

Italija

Francuska

Rumunija

Češka

turska.jpg

Holandija

Švedka

Danska

finland.jpg

Norveska

estonija.jpg

albanija.jpg

galicija.jpg

malta.jpg

tajland.jpg

Vi ste na stranici: Home › CT ŠKOLA › CT Škola

CT Škola

 

 

 

 

 sl2

 

Poštovane Koleginice i Kolege,

   Brojni su razlozi zbog kojih se Udruženje za medicinski imidžing Srbije prihvatilo izazova da organizuje CT Školu.  Pre svega, kompjuterizovana tomografija (CT) ima prvorazredno mesto u kliničkoj dijagnostici danas. Pomenuti značaj utemeljen je na izvanrednoj dijagnostičkoj senzitivnosti CT pregleda i brojnim indikacijama gde je CT eksploracija dijagnostička metoda izbora. Radiolozi su suočeni sa neprekidnom tehničko tehnološkom ekspanzijom u svim oblastima od značaja za akviziciju CT slike, do te mere da više ne govorimo o slikama već aplikacijama, softverima, brojnim alatima slikovnog editinga i td. U najkraće, savremeni CT aparati imaju samo principijelne sličnosti sa skenerima na kojima su radiologiju učile mnoge generacije radiologa do 2000. godine. Danas, ovo se posebno odnosi na potpuno nove interaktivne algoritme akvizivije, materijale detektora, pulsne generatore velike snage, brzine pregleda a najviše na „low dose“ koncepte koji sve više afirmišu ranu dijagnostiku i skrining programe. Impresije novih vizualizacionih mogućnosti savremenih CT aparata potakle su neke radiologe da krenu nejasnim stramputicama kontraverznih CT indikacija dijagnostike digestivnog trakta opisujući debljinu sluznice creva, male divertikule i divertikulitise, apendicitise i brojna druga stanja koja se CT-om nejasno diferenciraju. U tom smislu neophodna je definicija jasnog cilja i kvaliteta CT pregleda u svim aspektima od značaja kao i korelacija sa ostalim radiološkim, endoskopskim i drugim dijagnostičkim modalitetima u kliničkoj medicini.

   Program ove Škole je koncipiran za nedovoljno iskusne, za one koji uče radiologiju ali i specijaliste sa selektivnim iskustvom u CT dijagnostici. Za ostvarenje ovog cilja angažovani su svi resursi Udruženja za medicinski imidžing Srbije, danas vodeće lekarske asocijacije u oblasti radiologije sa preko 500 registrovanih članova, kao i brojni predavači - radiolozi koji CT rade dugo i svakodnevno, lekari kod kojih bi pregledali sebe ili svoje.

  Izražavam uverenje da će CT Škola ostvariti ciljeve organizovanja i ispuniti vaša očekivanja.

   Dobro došli!

   Rukovodilac Škole  

Prof. dr Željko Marković

 

Mesto održavanja

IMIDŽING KLUB

Batajnički drum 10, deo 1B

11080 Zemun, Beograd

(Nadjite na karti: http://www.umisrbije.com/3/Kontakt.html)


Organizator

UDRUŽENJE ZA MEDICINSKI IMIDŽING SRBIJE


Akreditacija

Akreditacija Zdravstvenog Saveta Srbije: Kurs I kategorije (A-1-1890/17), 6 i 12 CME bodova

 

TEME

Nastanak i istorijat CT dijagnostike, generacije aparata., Multidetektorska kompjuterizovana tomografija., Zašto ne treba koristiti izraz MS CT?, U čemu su razlike i zablude izmedju 16, 32, 64, 128 MDCT aparata? Koji tehnički parametri skenera imaju značaj za kvalitet CT aparata?, Indikacje za CT pregled i minimum dijagnostičke obrade pre upućivanja pacijenta na CT eksploraciju – algoritmi i klinički vodiči., Značaj radiološke anamneze pre CT pregleda i uvid u medicinsku dokumentaciju.,Protokoli MDCT pregleda i tehnike eksploracije., Korišćenje softverske aplikacije za CT preglede i postprocesing alati., Šta se može dijagnostikovati CT-om a šta ne treba pregledati CT-om?, Terminologija i način pisanja CT nalaza., Dokumetovanje CT nalaza. Zašto se u Srbiji koriste RDG filmovi?, Cardiac CT – pregled srca, koronarografija, ventrikulografija, zalisci, funkcionalni pregledi, prevencija ishemije srca., CT arteriografije i venografije: mozga, vrata, srčane baze, ekstremiteta, visceralnih arterija abdomena, karlice. Indikacije i patološka stanja., Pefuzioni programi u CT dijagnostici: mozga, pluća, jetre, pankreasa, bubrega i prostate., Osteoartikularni CT u traumatologiji – korelacija sa konvencionalnim RDG pregledom., CT pregled larinksa., CT viscerokranijuma – rekonstrukcije od značaja za operativno lečenje, Rana dijagnostika i diferencijalna dijagnostika CT-om malih lezija: pluća, jetre, pankreasa, slezine, bubrega, prostate.,CT dijagnostika linfoproliferativnih bolesti., Low dose CT pregledi u urgentnim politraumatskim stanjima., Doze, dozimetrija i zaštita od jonizacije kod CT pregleda., Korelacija CT-a i MR pregleda endokranijuma., PET/CT, Kontrasna sredstva u CT dijagnostici.,Sadašnje stanje CT tehnologije, mogućnosti i perspektive., „Moji CT nalazi“ – revija privatnih CT filmoteka


PREDAVAČI

 1. Mr sci. med dr Oto Ađić, Radiolog, CID – Institut za onkologiju Vojvodine, Novi Sad
 2. Prim. Dr sci. med. Djordje Lalošević, KBC “Dragiša Mišović”, Beograd
 3. Dr Oliver Radmili, Radiolog, Klinički centar Srbije, Beograd
 4. Dr Nenad Janeski, Radiolog, KBC Zemun
 5. Doc. Dr sci med dr Aleksandra Djuric-Stefanovic, Radiolog, Klinički centar Srbije,
 6. Dr Slobodanka Pena-Karan, Radiolog, Institut za plućne bolesti Vojvodine, Novi Sad
 7. Dr sci. Ing. Olivera Šveljo, CID – Institut za onkologiju Vojvodine, Novi Sad
 8. Doc. dr Nataša Prvulović Bunović, Radiolog, CID, IO Vojvodine, Novi Sad
 9. Prof. Dr Jovan Lovrenski, Radiolog, Institut za zdravstvenu zaštitu dece I omladine Vojvodine, Novi Sad
 10. Prof. Dr Željko Marković, Radiolog, Klinički centar Srbije, Beograd
 11. Doc. Dr Radiša Vojinović, Radiolog, KC Kragujevac
 12. Dr Ana Stanković, Radiolog, Klinički centar Srbije, Beograd
 13. Asist. Mr sci. med. Dušan Damjanović, Radiolog, Klinički centar Srbije, Beograd
 14. Dr Marija Đošev, Radiolog, KBC “Dragiša Mišović”, Beograd
 15. Asist. Dr sci. med. Ana Mladenović-Marković, Radiolog, Klinički centar Srbije, Beograd
 16. Prim. Mr sci. med Sava Stajić, Radiolog, KBC “Dragiša Mišović”, Beograd
 17. Dr Dragan Vasin, Radiolog, Klinički centar Srbije, Beograd
 18. Asist. Dr sci. med. Jelena Kostić, Radiolog, Klinički centar Srbije, Beograd
 19. Dr Gordana Lukić, Radiolog, KBC “Dragiša Mišović”, Beograd
 20. Asist. Dr sci. med. Aleksandar Ivanović, Radiolog, Klinički centar Srbije, Beograd
 21. Beograd
 22. Mr sc dr Perica Adnadjević, Radiolog, Opšta bolnica Sremska Mitrovica
 23. Dr Miroslav Mišović, Radiolog, Vojnomedicinska akademija, Beograd
 24. Asist. dr Kristina Davidović, Radiolog, Klinički centar Srbije, Beograd
 25. Dr sci. med. Mihajlo Jecković, Radiolog, Institut za zdravstvenu zaštitu dece I omladine Vojvodine, Novi Sad
 26. Dr Sanja Milojević, Radiolog, KC Kragujevac
 27. Dr Tijana Kosanović, Radiolog, Opšta bolnica Pančevo
 28. Dr Vladimir Antić, Radiolog, Vojnomedicinska akademija, Beograd
 29. Prof.dr Jasna Mihailović, specijalista nuklearne medicine, Zavod za nukl.mediicnu, IO Vojvodine, Novi Sad
 30. Dr sci.med. Bojana Bokorov, Radiolog , Zavod za radiološku terapiju, IO Vojvodine
 31. Prim.mr.sci  Dr Želmira Ilić, Specijalista medicine rada, subspec. radiološke zaštite 
 32. Dr Ivana Jevtić, Radiolog, Radiolog,  Opšta bolnica Subotica
 33. Dr Biljana Milatović, Radiolog, Klinički centar Srbije, Beograd

 

PROGRAM


14.septembar, četvrtak

 

8-8.30    Registracija učesnika

 

8.30 – 8.45   Otvaranje Škole

 

8.45 – 9.15

Istorija CT dijagnostike i generacije CT aparata

Prof. Dr Željko Marković, Radiolog, Klinički centar Srbije, Beograd

 

9.15 – 10.15

Komponente CT uredjaja, formiranje CT slike i Tehnike vizuelizacije u CT dijagnostici

Dr sci. Ing. Olivera Šveljo, CID – Institut za onkologiju Vojvodine, Novi Sad

 

10.15 – 10.45

Dokumetovanje CT nalaza. Zašto se u Srbiji koriste RDG filmovi?

Mr sci. med dr Oto Ađić, Radiolog, CID – Institut za onkologiju Vojvodine, Novi Sad

 

10.45 – 11.00

PAUZA

 

11.00 – 11.30

Uloga CT-a u ranoj dijagnostici akutnog ishemijskog mozdanog udara

Doc. Dr Radiša Vojinović, Radiolog, KC Kragujevac

 

11.30 – 12.00

Anatomske varijacije Willis-ovog šestougla – CT angiografska evaluacija

Dr Ana Stanković, Radiolog, Klinički centar Srbije, Beograd

 

12.00 – 12.30

Endokoranijalne hemoragije

Asist. Mr sci. med. Dušan Damjanović, Radiolog, Klinički centar Srbije, Beograd

 

12.30 – 13.00

Dijagnostika traumatskih povreda kičmenog stuba

Asist. Dr sci. med. Jelena Kostić, Radiolog, Klinički centar Srbije, Beograd

 

13.00 – 13.30

CT karotidnog i vertebralnog arterijskog sliva i komparacije sa UZ nalazima

Dr Oliver Radmili, Radiolog, Klinički centar Srbije, Beograd

 

13.30 – 14.30

RUČAK

 

14.30 – 15.00

CT mekih tkiva vrata

Dr Nenad Janeski, Radiolog, KBC Zemun

 

15.00 – 15.30

CT angiografija pluća – dijagnostika plućne tromboze

Mr sci. med dr Oto Ađić, Radiolog, CID – Institut za onkologiju Vojvodine, Novi Sad

 

15.30 – 16.00

MDCT intersticijalnih bolesti pluća

Dr Sanja Milojević, Radiolog, KC Kragujevac

 

16.00 – 16.30

Tumori pluća i Tumori medijastinuma

Dr Slobodanka Pena-Karan, Radiolog, Institut za plućne bolesti Vojvodine, Novi Sad

 

16.30 – 17.00

CT jetre – diferencijalna dijagnostika i korelacije sa ultrazvukom

Dr Gordana Lukić, Radiolog, KBC “Dragiša Mišović”, Beograd

 

17.00 – 17.15

PAUZA

 

17.15 – 17.45

CT slezine- indikacije, kliničke korelacije i patološki nalazi

Dr Marija Đošev, Radiolog, KBC “Dragiša Mišović”, Beograd

 

17.45 – 18.15

CT apendiksa i CT žučne kese

 Prim. Dr sci. med. Djordje Lalošević, KBC “Dragiša Mišović”, Beograd

 

18.15 – 18.45

CT angiografija pankreasa kao radiološki biomarker perineuralne invazije kod duktalnog adenokarcinoma 

Asist. Dr sci. med. Aleksandar Ivanović, Radiolog, Klinički centar Srbije, Beograd

 

18.45 – 19.15

CT perfuzija tumora digestivnog trakta
Doc. Dr sci med dr Aleksandra Djuric-Stefanovic, Radiolog, Klinički centar Srbije, Beograd

 

 

15. septembar, petak

 

8.30 – 9.00

CT protokoli u dijagnostici abdomena

Dr Nenad Janeski, Radiolog, KBC Zemun

 

9.00 – 9.30

Tumori pankresa - CT dijagnostika. RECIST osnovni pojmovi

Mr sc dr Perica Adnadjević, Radiolog, Opšta bolnica Sremska Mitrovica

 

9.30 – 10.30

CT peritonealnih  prostora i CT retroperitonealnih prostora -  indikacije, protokol  i patološki nalazi

Prim. Mr sci. med Sava Stajić, Radiolog, KBC “Dragiša Mišović”, Beograd

 

10.30 – 11.00

CT nadbubrega- diferencijalna dijagnostika

Dr Miroslav Mišović, Radiolog, Vojnomedicinska akademija, Beograd

 

11.00 – 11.15

PAUZA

 

11.15 – 11.45

CT nalaz interstinalne hemoragije

Dr Dragan Vasin, Radiolog, Klinički centar Srbije, Beograd

 

11.45 – 12.15

CT urografija

Prof. dr Željko Marković, Radiolog, Klinički centar Srbije, Beograd

 

12.15 – 13.15

CT koštano zglobnog sistema – korelacija sa konvencionalnom radiografijom

Asist. dr Kristina Davidović, Radiolog, Klinički centar Srbije, Beograd

 

13.15  - 14.30

RUČAK

 

14.30 – 15.00

CT pregled u dečjem uzrastu, sa posebnim osvrtom na traumu glave. 

Dr sci. med. Mihajlo Jecković, Radiolog, Institut za zdravstvenu zaštitu dece I omladine Vojvodine, Novi Sad

 

15.00 – 15.30

CT u pedijatrijskoj radiologiji - zasto i kako da "snimamo nezno". 

Prof. Dr Jovan Lovrenski, Radiolog, Institut za zdravstvenu zaštitu dece I omladine Vojvodine, Novi Sad

 

15.30 – 16.00

Low dose CT pregled u urgentnim politraumatskim stanjima

Asist. Dr sci. med. Jelena Kostić, Radiolog, Klinički centar Srbije, Beograd

 

16.00 – 16.30

PAUZA

 

16.30 – 17.00

MDCT u dijagnostici urgentnih stanja u grudnom kosu

Dr Tijana Kosanović, Radiolog, Opšta bolnica Pančevo

 

17.00 – 17.30

Algoritam dijagnostike i uloga MDCT u dijagnostici urgnenih stanja u abdomen

Dr Vladimir Antić, Radiolog, Vojnomedicinska akademija, Beograd

 

17.30 – 18.00

CT koronarografija – kvantifikacija koronarnog plaka

Asist. Dr sci. med. Ana Mladenović-Marković, Radiolog, Klinički centar Srbije, Beograd

 

18.00 – 18.30

Rana dijagnostika ishemije srca CT pregledom

Prof. dr Željko Marković, Radiolog, Klinički centar Srbije, Beograd

 

18.30 – 19.00

CT aortografija – šta se može dijagnostikovati? Originalni CT protokol za AAA

Asist. Dr sci. med. Ana Mladenović-Marković, Radiolog, Klinički centar Srbije, Beograd

 

16.septembar, subota

 

9.30 -10.00

PetCT- šta radiolog mora da zna?

Doc. dr Nataša Prvulović Bunović, Radiolog, CID, IO Vojvodine, Novi Sad

 

10.00 – 10.30

PetCT u onkologiji

Prof.dr Jasna Mihailović, specijalista nuklearne medicine, Zavod za nukl.mediicnu, IO Vojvodine, Novi Sad

 

10.30 – 10.45

PAUZA

 

10.45 – 11.15

CT u planiranju zračne terapije

Dr sci.med. Bojana Bokorov, Radiolog , Zavod za radiološku terapiju, IO Vojvodine

 

11.15 – 11.45

Doze, dozimetrija i zaštita od zračenja kod CT pregleda

Prim.mr.sci  Dr Želmira Ilić, Specijalista medicine rada, subspec. radiološke zaštite 

 

11.45 – 12.15

Moji CT nalazi

Dr Ivana Jevtić, Radiolog, Radiolog,  Opšta bolnica Subotica

 

12.15 – 12.45

Moji CT nalazi

Dr Biljana Milatović, Radiolog, Klinički centar Srbije, Beograd

 

12.45 – 13.15

Test, Anketa, Dodela sertifikata


REGISTRACIJA

Podrazumeva: Učešće u teorijskom i praktičnom stručnom programu, Serifikat o KME bodovima, Program, Edukativni DVD sa svim predavanjima, izabranim separatima, aktuelnim knjigama u pdf., ručak 14 i 15 septembra 2017, kafe/čaj pauze.

Poklon organizatora Škole:

-         Korišćenje usluga Imidžin Kluba UMI Srbije u 2017 godini (http://www.umisrbije.com),

-         Paket Exclusive EFG Banke Srbija (http://www.umisrbije.com/54/Prijatelji-UMI-Srbije.html)

Cena Registracije

- Za specijaliste – 15.000 dinara

- Za specijalizante i lekare opšte medicine – 12.000 dinara

Prijava učešća i Uplata registracije:

Travel Centar

Toplicin venac 19-21, 11 000 Beograd

Telefon/Fax: (+381 11) 3281960, (+381 11) 3281390

e-mail: sonja@travelcentar.com i office@travelcentar.com

www. travelcentar.com

(od 9-17 sati radnim danima)

Rok za prijavu učešća:  5. septembar 2017.

 

Smeštaj u Beogradu

Za učesnike Škole izvan Beograda koji žele smeštaj, turistička Agencija TC nudi veći izbor hotela i hostela po pristupačnim cenama. Kontakt: Telefon/Fax (+381 11) 3281960, (+381 11) 3281390

 Broj polaznika Škole je ograničen na 40


-- kk

UDRUŽENJE ZA MEDICINSKI IMIDŽING SRBIJE

Batajniči drum, deo 10 - 1B, 11 080 Zemun

Telefon: 011-3615434; 011-2017677

Fax: 011-2017670

http://www.umisrbije.com