Hrvatska

Slovenija

Nemačka

Rusija

Bugarska

madjarska.jpg

Italija

Francuska

Rumunija

Češka

turska.jpg

Holandija

Švedka

Danska

finland.jpg

Norveska

estonija.jpg

albanija.jpg

galicija.jpg

malta.jpg

tajland.jpg

Vi ste na stranici: Home › Časopis › Časopis

Časopis

 

casopis

 

Časopis MEDICINSKI IMIDŽING je zvanično glasilo i časopis UMI-S koji izlazi 3 puta godišnje. Medicinski Imidžing je časopis u kategoriji ”Open Access Journals” a publikovanje radova je bez finansijske nadoknade. Objavljuje radove na srpskom i engleskom jeziku različitih kategorija: revijalne, originalne, prikaze slučajeva, tehničke inovacije, kliničke korelacije, prikaze knjiga i literature, aktuelne teme, delove naučno istraživačkih projekata, slikovne prikaze, pisma uredniku.

Svi radovi podležu redakcijskoj proveri ispravnosti aplikacije i anonimnoj recenziji 3 recenzenta.

Radovi prijavljeni za publikovanje u časopisu ne mogu se prijavljivati za publikovanje u druge časopise.

Svi radovi prihvaćeni za publikovanje izlaze u elektronskoj a kasnije i štampanoj formi i registrovani su u sistemu doiSrbija.

 

INSTRUKCIJE AUTORIMA

 

PRIPREMA RADA:

 

Članak se kuca u programu MS Word na formatu A-4 sa marginama 2-2-2-2 i proredom 1,5.

Koristiti font Times ili Arial i veličinu slova 12.

PRVA STRANA

Naslovna stranica sadrži: Naziv članka, puno ime i prezime svih autora i ustanove u kojima autori rade. Na kraju naslovne strane napisati ime i prezime korespodentnog autora sa punom adresom, brojem telefona i e-mail adresom.

DRUGA STRANA

Sažetak (na srpskom i engleskom jeziku)

Sažetak sadrži sledeće obavezne delove: Cilj, Materijal i Metode, Rezultate i Diskusiju. Ukupan broj reci u abstraktu ne treba da bude veći od 250.

Ključne reči: Na kraju abstrakta navesti 3-5 ključnih reči

Ispod sažetka rada na srpskom jeziku treba napisati isto to na engleskom jeziku kao i ključne reči.

OD TREĆE STRANE

Tekst rada:

Sadrži - Uvod, Materijali i Metode, Rezultate, Diskusij i Reference kao posebne celine.

Uvod treba da je kratak i definiše aktuelne aspekte teme rada. Poslednja rečenica u uvodu rada je definisanje cilja rada. Ako su rezultati rada prikazani tabelarno ili grafički nije potrebno prepričavati sadržaj tabela. U diskusiji rada ne ponavljati rezultate. Reference pobrojati u sistemu Vankuverske klasifikacije a u tekstu ih navoditi redosledom navodjenja u spisku referenci u zagradi i na kraju rečenice. (Primer navodjnja literature: Smith SD, Jones AD. Organ donation. N Engl J Med. 2001;657:230-5). (Primeri i instrukcije za navodjenje literature: http://medicina.bjelosevic.info/wp-content/uploads/2014/03/Citiranje-literature-u-naucnom-radu.pdf

Grafički prilozi:

Tabele i Grafici

Tabele i grafici su sastavni deo teksta rad i pišu se na kraju rada. Svaka tabela treba da ima broj i opis. Za pravljenje tabela koristiti Table-insert iz programa Word. Veličina slova i brojeva u tabeli je 12. Ako u tabeli postoje simboli (*) ispod tabele napisati značenje. Za korišćenje simbola u tabelama koristiti Insert-Symbol iz programa Word.

Ilustracije:

Slike su sastavni deo teksta rad i insertuju se u tekst posle grafičkih priloga. Za svaku sliku izdvojiti posebnu stranu. Iznad slike treba da stoji broj slike i njen opis. Slike treba da su jasne, kontrastne i u najmanjoj rezoluciji 150 dpi. u formatu jpg ili tif.

Zahvalnica:

Ako postoji zahvalnica od strane autora rada napisati je na kraju rada.

SLANJE RADA

Rad kao jedan word dokumenat ili zip. file slati isključivo elektronskim putem na mail adresu redakcije časopisa: umi.srbije@gmail.com.

Svi radovi će biti obradjeni u redakcijskoj lekturi a zatim bez imena autora upućeni na 3 recenzije. U nastavku procedure ako postoje primedbe recenzenata autori u roku od 7 dana treba da postupe po instrukcijama recenzenata. Odluka o publikovanju ili ne publikovanju rada dostavice se korespondirajućem autoru u roku od 4 nedelje.